Fix lỗi share máy in (Error 0x000006d9)

Fix lỗi share máy in (Error 0x000006d9) | Khi share máy in xuất hiện lỗi (Problem)

Error 0x000006d9
error share printer

Giải quyết (solution)

Error 0x000006d9

Vào control panel hoặc vào run gõ lệnh control (go to Control panel) = cách (gõ phím  “Windows + R” để vào Run --> type “control”

Vào administrator tools (click “Administrator tools”)

Error 0x000006d9

Tìm services và click đúp (click “services”)

Error 0x000006d9

Tìm (go to ) “windows firewall”

Error 0x000006d9
Error 0x000006d9

Chọn automatic và start lại services nhé (choose Automatic and start -> ok)

Finish — Goodluck